Naše další projekty

Dílna v Technologickém parku

Naše první a největší dílna v Brně, v Technologickém parku. Najdeš u nás spoustu technologií, které ti pomůžou zrealizovat tvůj projekt! Provedeme tě každou středu v 18:00.

Dílna v KUMSTu

Druhá (menší) dílna zaměřená na vzdělávání v digitálním řemesle. Dílna se součástí kreativního hubu KUMST v centru Brna a probíhají v ní hlavně semestrální Akademie digitálního řemesla.

Mobilní dílna

Technikou nadupaný kamion, který objíždí základní a střední školy a učí studenty, co všechno je možné pomocí digitálních technologií vyrobit. Můžete nás potkat na festivalech a veřejných akcích.

Online vzdělávání

Vzdělávací platforma (nejen) pro studenty a učitele. Točíme tutoriály na YouTube. Pořádáme 3 měsíční soutěž pro studentské týmy i kurzy pro učitele na práci s digitálními stroji.

Mezinárodní konference

FABx konference je největší setkání FabLabů z celého světa, které se koná každý rok na jiném kontinentě. V roce 2025 ho uspořádáme v České republice!

Zásady zpracování osobních údajů

V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které FabLab Brno s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 17134200 (dále jen „FabLab“) o Vás, jakožto o subjektu údajů zpracovává (dále jen „Vy“). FabLab Vaše údaje zpracovává v souvislosti s činnostmi, které provádíte v souvislosti s návštěvou webu  www.fablabbrno.cz, respektive webu  https://eshop.fablabbrno.cz/ případně s návštěvou některé z FabLab dílen, které se nacházejí v budově INMEC a v budově Czechitas House. FabLab vystupuje v tomto případě jako správce osobních údajů, jelikož projekt s názvem FabLab, který není samostatným subjektem, vede a podporuje.

Tyto Zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely FabLab zpracovává Vaše osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu zakládá FabLab právo Vaše údaje zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je bude zpracovávat.

Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči FabLab uplatnit.

 1. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje FabLab zpracovává proto, aby mohlo naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách. 

Osobními údaji jsou informace, které o Vás FabLab zpracovává, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

Za různými účely o Vás FabLab zpracovává různé kategorie osobních údajů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, IČO, DIČ);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • adresní údaje (např. adresa sídla, adresa bydliště);
 • identifikační údaje Vašeho zařízení (např. IP adresa);
 • údaje o zaměstnání či podnikání (např. zda je subjekt údajů zaměstnanec, v pozici statutárního orgánu);
 • údaje o vzdělání (např. SŠ, VŠ vzdělání);
 • přístupové údaje (např. heslo, přihlašovací e-mail);
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT);
 • informace o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení a dále popis transakce, odměnu);
 • informace o akci (např. název, čas konání přihlášené akce, historie absolvovaných školení);
 • informace sdělené Vámi (jakékoliv informace, které jsou obsahem vzájemné komunikace).

To, jaké osobní údaje o Vás FabLab zpracovává, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste své osobní údaje FabLab sdělili, případně jak je od Vás získalo. Dále naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází.

 

 1. Zpracování spojené s návštěvou webu

V případě, že navštívíte některý z webů FabLab uvedených v úvodu těchto Zásad, FabLab o Vás zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního důvodu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky, včetně předávání reklamním portálům.

Identifikační údaje Vašeho zařízení 

Souhlas s předáním reklamním portálům

Do odvolání souhlasu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy

Oprávněný zájem spočívající v zájmu FabLab na zlepšení webových stránek

Po dobu oprávněného zájmu, ne déle než 2 roky od poslední návštěvy

FabLab se snaží co nejvíc vyhovět svým klientům a zákazníkům. Z toho důvodu se snaží, aby také jeFabLabh stránky a dojem, který ve Vás zanechají, byly co nejlepší. Z toho důvodu FabLab používá cookies a informace z toho vyplývající, aby mohlo zlepšit to, jak stránky v rámci FabLab vypadají a jak fungují.

 1. Zpracování spojené s přihlášením na akce pořádané FabLab v rámci FabLab

Na školení či přednášky pořádané ve FabLab dílnách (INMEC, Czechitas House) se můžete registrovat prostřednictvím webové stránky  https://www.fablabbrno.cz/akce/ . V tomto případě FabLab zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace na akci, včetně komunikace s účastníky s cílem hodnocení akce (neplacené akce)

 • kontaktní údaje
 • informace o akci

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu 3 let od provedení registrace na akci

Vyřízení objednávky na akci zajištění účasti, včetně zaplacení, a komunikace s účastníkem (placené akce)

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • adresní údaje
 • údaje o zaměstnání či podnikání
 • údaje o vzdělání
 • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu 3 let od provedení registrace na akci (zaplacení ceny a potvrzení); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po provedení registrace na akci

Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva (placené akce)

 • identifikační údaje
 • adresní údaje
 • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 

Oslovení s cílem získání informací o tom, jak se Vám akce líbila

 • kontaktní údaje
 • informace o akci

Oprávněný zájem na zlepšování akcí FabLab

Po dobu trvání akce, ne déle než 3 roky po skončení

Evidence absolvovaných školení za účelem poskytnutí přístupu subjektům k jednotlivým strojům

 • identifikační údaje
 • informace o akci

Oprávněný zájem na ochraně strojů i osob manipulujících se stroji

Do 10 let od ukončení školení

 

Abyste se mohli registrovat na akce pořádané ve FabLab a těchto akcí se účastnit, FabLab potřebuje k provedení registrace a umožnění Vaší účasti na akci výše uvedeným způsobem zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje FabLab poskytujete dobrovolně, nicméně jeFabLabh poskytnutí je smluvním požadavkem, bez kterého Vám FabLab nemůže umožnit účast na akci. Pokud se jedná o placenou akci, musí FabLab rovněž plnit povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti účetnictví, daňového či spotřebitelského práva.

I přesto, že se nejedná o smluvní požadavek, FabLab má rovněž zájem na tom, aby mohlo zlepšovat akce pořádané ve FabLab, a proto si Vás dovoluje po skončení akce oslovit, aby zjistilo, jak se Vám akce líbila. Proti tomuto zpracování na základě oprávněného zájmu FabLab můžete podat námitku způsobem uvedeným v kapitole 4.7.

Proto, aby FabLab mohlo umožnit přístup ke strojům ve FabLab pouze osobám, které k tomu byly proškoleny, potřebuje evidovat Vámi absolvovaná školení i přesto, že se nejedná o smluvní požadavek. Proti tomuto zpracování na základě oprávněného zájmu FabLab můžete podat námitku způsobem uvedeným v kapitole 4.7. 

 1. Zpracování spojené s registrací uživatelského účtu pro členy FabLab

Pokud se chcete stát členy FabLab pro návštěvy dílny v INMEC nebo Czechitas Housu, je mimo jiné nutné, abyste na stránkách  https://eshop.fablabbrno.cz/ vyplnili a odeslali FabLab registrační formulář. V tomto případě FabLab zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Registrace, vedení a správa uživatelského účtu s cílem využití členství ve FabLab, případně i interní statistiky

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • údaje o zaměstnání či podnikání
 • údaje o vzdělání
 • přístupové údaje

 

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do zrušení registrace, resp. do 3 let od posledního přihlášení

Zaslání informací o plánovaných akcích a projektech FabLab

 

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem a zákaznická výjimka dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti 

Do doby trvání členství, příp. do doby odhlášení se z odběru novinek

Abyste se mohli stát členem FabLab a využívat jednotlivých služeb v rámci FabLab, je nutné si zřídit uživatelský profil, v jehož rámci Vám FabLab může poskytnout placené členství, materiál, poukazy na zážitky nebo si můžete jako členové rezervovat některý ze strojů ve FabLab dílně.

Údaje, které FabLab takto sdělíte, sdělujete dobrovolně, nicméně provedení registrace je smluvním požadavkem pro umožnění Vašeho členství ve FabLab a bez registrace se tak členy stát nemůžete.

FabLab s Vámi jako se členy chce být rovněž v kontaktu a zasílat Vám novinky o plánovaných akcích a projektech FabLab. Pokud si nepřejete, aby Vám FabLab tyto informace zasílalo, můžete podat námitku postupem uvedeným v kapitole 4.8. Na základě Vaší námitky FabLab ihned přestane údaje v souvislosti s daným účelem zpracovávat.

 1. Zpracování spojené s objednávkou členství, zážitku, materiálu nebo rezervací stroje

Prostřednictvím objednávkového formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na e-shopu FabLab na stránkách  https://eshop.fablabbrno.cz/ . V tomto případě FabLab zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

 

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vyřízení objednávky, včetně zaplacení, poskytnutí plnění a komunikace se zákazníkem

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje
 • adresní údaje
 • údaje o zaměstnání či podnikání
 • údaje o vzdělání
 • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od splnění smlouvy (poskytnutí plnění a zaplacení ceny); základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let od splnění smlouvy (poskytnutí plnění a zaplacení ceny)

Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva

 • identifikační údaje
 • adresní údaje
 • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 

Pokud se rozhodnete si v e-shopu FabLab, případně podsekci FabLab Czechitas, koupit zážitek, materiál členství nebo si chcete zarezervovat stroj v příslušné dílně, jsou Vaše výše uvedené osobní údaje nutné k tomu, aby FabLab mohlo Vaši objednávku vyřídit, uzavřít s Vámi smlouvu, na jejímž základě Vám zboží nebo službu poskytne, a tuto smlouvu splnit. Zpracování těchto osobních údajů je smluvním požadavkem a bez jeFabLabh poskytnutí FabLab není schopno smlouvu s Vámi plnit nebo kontrolovat, zda ji plníte Vy. FabLab rovněž musí plnit povinnosti stanovené právními předpisy, zejména předpisy na ochranu spotřebitelů a z oblasti účetnictví a daňového práva.

 1. Zpracování spojené s odběrem newsletteru na webu www.fablabrno.cz  https://eshop.fablabbrno.cz/

Prostřednictvím odběrového formuláře na stránkách  www.fablabrno.cz  a  https://eshop.fablabbrno.cz/ máte možnost uvést svoje osobní údaje proto, aby Vám FabLab zasílalo obchodní sdělení, jehož obsahem budou novinky o plánovaných akcích a projektech FabLab. V tomto případě FabLab zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zaslání informací o plánovaných akcích a projektech FabLab

 • identifikační údaje
 • kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy FabLab sdělíte, že si nadále nepřejete obchodní nabídky dostávat, případně do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, tyto údaje jsou však nutné pro to, aby Vám FabLab mohlo zasílat obchodní sdělení s informacemi o plánovaných přednáškách, školeních či jiných akcích a projektech týkajících se FabLab.

Souhlas samozřejmě můžete kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným níže v kapitole 4.1.

 1. Zpracování spojené s kontaktováním FabLab

Na základě kontaktních informací dostupných na webových stránkách  www.fablabbrno.cz můžete kontaktovat některého ze zaměstnanců FabLab. V takovém případě FabLab zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu a vzájemná komunikace

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje
 • Informace sdělené Vámi

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi FabLab a Vámi v rámci příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jeFabLabh uvedení FabLab není schopno na Váš dotaz odpovědět.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku postupem uvedeným v kapitole 4.7.

 1. Pořizování fotografií a videozáznamů na akcích

FabLab chce, abyste věděli, že Vaše ochrana je brána naprosto vážně. Proto Vás chce informovat, že na některých akcích pořizuje fotografie a videozáznamy. Veškeré fotografie a videozáznamy používá pouze velmi omezeně pro edukační a prezentační účely a to tak, že neuvádí konkrétní jména ani Vás nijak neidentifikuje, a tedy nezpracovává Vaše osobní údaje.

Tím, že na akci FabLab přijdete, souhlasíte s tím, že takové fotografie a videozáznamy budou využívány v nezbytné míře pro edukační a prezentační účely.

Nemusíte se však bát, že by Vaše fotografie byly zneužity či použity jinak, než je obvyklé pro výše uvedené účely.

 1. Komu FabLab Vaše osobní údaje zpřístupňuje?

FabLab předem neví, komu bude Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádí kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

FabLab potřebuje, aby mu poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, spravoval internetové stránky a zajišťoval chod informačních systémů.

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání obchodních nabídek) FabLab mohou pomáhat marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoby zajišťující rozesílání obchodních nabídek

Může dojít k tomu, že rozesíláním obchodních nabídek FabLab pověří třetí osoby, kterým za tímto účelem FabLab poskytne Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracovává za účelem zasílání obchodních nabídek.

Lektoři, případně dobrovolníci v dílně nebo na akci

Proto, aby mohly být realizovány přednášky a semináře ve FabLab díle v INMEC nebo Czechitas Housu, FabLab potřebuje lektory, kterým mohou být předány informace o účastnících akce a také osoby, které FabLab pomáhají akce organizovat nebo zajišťovat chod dílny.

Osoby zajišťující online dotazníky

K získávání relevantních informací FabLab využívá poskytovatele služeb online dotazníků.

Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

Aby FabLab mohlo zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musí Vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.

Vlastníci, správci či uživatelé prostor, kde se nacházejí FabLab dílny nebo kde se konají akce FabLab (prostř. recepcí)

Pokud se zúčastníte některé z akcí FabLab a nedisponujete členskou kartou, musí FabLab předávat těmto osobám seznam účastníků akce, aby bylo možné prokázat Vaše oprávnění vstoupit do prostoru. Bez předání seznamu účastníků akce Vám nebude umožněn vstup do dané budovy.

Osoby, se kterými FabLab spolupracuje a sdílí s nimi prostor pro FabLab dílnu, které jsou oprávněné vydávat zboží a materiál (např. Czechitas z.s.)

Pokud využíváte FabLab dílnu, která není v budově FabLab (INMEC), ale v jiných prostorách (např. Czechitas House), FabLab využívá osoby, se kterými užívá prostor pro to, aby Vám umožnily převzít koupené zboží či materiál přímo v příslušné dílně.

FabLab by Vás rád informoval, že vždy vyhoví Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

 1. Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že FabLab o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých by Vás FabLab rádo v této sekci informovalo. Veškerá svá práva můžete u FabLab uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že FabLab skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a FabLab se Vám bude snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Aby ale FabLab byl schopen Vám vyhovět co nejlépe, chtělo by Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adreseFabLab Brno s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, nebo na emailové adrese info@fablabbrno.cz popř. způsobem uvedeným níže. 

 1. Právo na odvolání souhlasu

Pokud  FabLab zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí zaslanou na adresu FabLab@FabLab.cz. 

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

 1. Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás FabLab zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jeFabLabh zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 

V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů. Kopii Vašich osobních údajů Vám FabLab poskytne bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, FabLab si po Vás dovolí požadovat nezbytnou úhradu za jeFabLabh poskytnutí.

 1. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás FabLab zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby FabLab Vaše osobní údaje opravilo nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, aby je doplnilo.

 1. Právo na výmaz

Vašim právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které FabLab o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; 
 • Vaše osobní údaje zpracovává FabLab protiprávně; 
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a FabLab nemá žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které FabLab zpracovává na základě svého oprávněného zájmu, a pokud FabLab schopno prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • FabLab zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

FabLab si Vás dovoluje upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po FabLab zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Vás FabLab bude informovat o důvodu, na jehož základě nemohou být Vaše osobní údaje vymazány.

 1. Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které FabLab byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracovává automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání FabLab poskytne v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaší žádosti předá jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

 1. Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané FabLab jsou chybné, máte právo požadovat, aby FabLab omezilo zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jeFabLabh případné opravě. 

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů FabLab je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány; 
 • FabLab již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým je zpracovávalo, ale Vy trváte na jeFabLabh zpracování (zejm. uchování) FabLab pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; 
 • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu FabLab, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem FabLab převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.
  1. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje FabLab zpracovává na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě FabLab posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat, nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

 1. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího FabLab přestane Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

 1. Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem FabLab porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce  https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

 1. Účinnost

Tato verze zásad je  účinná od 15. 11. 2019

FabLab

Upravit
Pomoc Ukrajině